Fullmäktige den 26/10

Trots motstånd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslöt fullmäktige att luckra upp vindkraftsplanen och tillåta etablering av enskilda verk som har en höjd över 150 meter om skäl föreligger. Texten ”normalt inte medges” gör att man överlåter till byggnadsnämnden att fritt bestämma om ett enskilt verk ska få tillstånd eller inte.

   Vänsterpartiet har deklarerat tidigare att målet för utbyggnaden av vindkraften är att skapa en uthållig produktion av el och komma bort från beroendet av kärnkraft. Även om vindkraftproduktion är en ren energikälla i motsats till kärnkraftproduktion ska även utbyggnad av vindkraft ske med iakttagande av försiktighetsprincipen. Det kan finnas uppenbara konflikter med en omfattande utbyggnad av vindkraft. Den hitillsvarande utbyggnaden har ibland lokaliserats på ett sätt som medfört betydande intrång i natursköna områden. Resultatet har blivit att den positiva attityden till vindkraft som hittills funnits har till viss del förändrats. Om den fortsatta lokaliseringen av vindkraft medför att andra viktiga opåverkade områden exploateras kommer det att försämra allmänhetens attityd till vindkraften ytterligare och försvåra möjligheterna för fortsatt utbyggnad. Det är olyckligt och onödigt i den omställningsprocessen som måste till för att komma bort från kärnkraftens uppenbara negativa följder för kommande generationers framtid.

I planeringsprocessen för var man ska placera vinkraftsparker kan man inte enbart ta hänsyn till naturreservat och andra skyddade områden, eftersom endast en liten delav skyddsvärd natur är skyddad. Även värdefulla områden som inte har reservatsskydd måste beaktas i planeringsprocessen och undantas från utbyggnad. Även om vinkraftsutbyggnad är den mest miljömässigt acceptabla energiframställningen får den inte ske på bekostnad av att värdefull natur skadas eller att människors hälsa äventyras. Lokaliseringar måste föregås av noggranna undersökningar av hur naturmiljön påverkas. Kostnaderna för dessa undersökningar bör belasta de som ämnar etablera eller producera vindkraften, vi menar att ”bevisbördan” att ingen eller inget skadas ligger i producentledet. Det är också rimligt att man även avsätter tillräckligt med pengar till ordentliga undersökningar så att kunskapen om naturvärdena och eventuella negativa följder säkert kan belysas.

Hässleholm är med skånska mått relativt glest befolkat, vilket har varit gynnsamt förväxt- och fågellivet och skapat en ovärderlig tillgång för människor att uppleva natur. Ett enastående värde som har och kommer att få betydelse för naturvård och friluftsliv. Man får heller inte förglömma den betydelse friluftslivet har för friskvården och människors välbefinnande. Trots den konflikt som uppenbart finns med naturvärdena i vissa områden får detta inta hindra en fortsatt utbyggnad vindkraften. En av de stora fördelarna men vindkraft som man kan peka på är att det är lätt att återställa miljön när man inte vill ha det längre. Det enda som finns kvar när man monterat ner det är ett tämligen litet betongfundament.

 Vänsterpartiets ställningstagande är att vindkraften är nödvändig i den omställning vi måste göra för att komma bort från kärnkraftsberoendet men att utbyggnaden måste ske med samklang och bevarande av värdefulla naturområden samt att människors hälsa inte riskeras. Därför ser vi positivt på den förslagna planen men anser att riktlinjerna ska vara klara och tydliga och inte ge olika tolkningsmöjligheter vilket nu tyvärr blir fallet.  /påp

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *