Vår EU-politik

Så länge Sverige är med i EU gör vi vad vi kan för att påverka. Vi röstar emot förslag om ökar EU:s makt, men där makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn. Men vi brukar också markera att EU inte borde ha beslutsrätten överhuvudtaget.Vänsterpartiet står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser.
Vänsterpartiet kommer att tillsammans med den europeiska vänstern och andra politiska krafter, som värnar om demokratiska ideal och respekten för alla människors lika värde, bekämpa rasismens och intoleransens spridning i Europa. (klicka på artiklen så får du en kortfattad sammanställning av vänsterpartiets EU-politik)

 

 Vi vill stärka de fackliga rättigheterna
Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik. Vi accepterar inte att företagens vinstintressen ska gå före rätten till trygga arbetsvillkor och rimliga löner. Vi kräver att strejkrätten och rätten för svenska fackförbund att kräva kollektivavtal också av företag från andra EU-länder garanteras. Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter.

Vi vill arbeta för jämställdhet mot gubbväldet
Vänsterpartiet arbetar för jämställdhet och mot diskriminering och förtryck inom EU, precis som hemma i Sverige. Vänsterpartiet har länge arbetat aktivt mot sexslaveri och människohandel i EU, och vi kommer att intensifiera det arbetet. Vi tar fajten mot de konservativa partier som vill lägga fast en familjepolitik som bygger på gammaldags hemmafruideal. Vi avslöjar och argumenterar ner fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige höjer rösten mot homofobi och blir en mer aktiv röst för jämställdhet i EU och världen. Vi vill i samarbete med progressiva feministiska krafter runtom i Europa forma en politik som stärker jämställdheten.

Vi vill bygga ut välfärden
EU ska inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik. Förslag som hotar finansieringen av sjukvården måste dras tillbaka liksom idén om att det ska handlas med välfärdstjänster på samma sätt som det handlas med varor. I sin iver att organisera välfärdstjänster genom marknader, det kan gälla sjukhusdirektivet och tjänstedirektivet, urholkar EU en offentligt beslutad och verkställd välfärdspolitik. EU ska inte besluta om skatter. EG-domstolens allt vanligare tilltag att utfärda domar som påverkar ländernas skattepolitik måste stoppas. Sveriges medlemskap i EU har haft negativa effekter på arbetet för en god folkhälsa.

Vänsterpartiet vill verka för att möjligheterna att bedriva en restriktiv alkoholpolitik återupprättas. Denna ska bestämmas nationellt och bedrivas utifrån sociala grunder – inte affärsmässiga.

Vi vill rädda klimatet
Vänsterpartiet prioriterar klimatfrågan både nationellt och internationellt. Tuffa åtgärder krävs mot industrin och andra miljösyndare samtidigt som stora investeringar måste göras för att ställa om transporter och energiproduktion. Vi kommer att verka för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor inom EU, men de ska inte bygga på lagstiftning. Idag är det inte tillåtet för enskilda medlemsländer att gå före och ha strängare miljökrav än de EU beslutat om. Det är en helt orimlig begränsning av länders miljöpolitik som vi vill upphäva. Där EU redan beslutat om minimipunktskatter på energiprodukter arbetar vi för en höjning av de lägsta nivåerna.

Vi vill sätta dit fuskarna
EU:s jordbrukspolitik är dyr och byråkratisk. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Djuren avslutar ofta sina liv under plågsam djurhållning. Överkonsumtionen av kött är ett stort klimathot. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och att ekologisk produktion ska gynnas. Vänsterpartiet vill även förändra EU:s regional- och strukturstöd. De är kostsamma och ineffektiva. Det handlar om hundratals miljarder kronor som omfördelas mellan länder och regioner och som göder EU-byråkratin, vilket leder till att många av dessa miljarder försvinner eller används felaktigt. Kravet på en 30- till 50-procentig medfinansiering ur offentliga medel leder till en stark EU-styrning av den svenska regional- och strukturpolitiken. Synliga och långsiktiga effekter saknas väldigt ofta. Vi vill att EU:s regional- och strukturstöd enbart ska gå till de fattigaste länderna och regionerna för bostadsbyggande och annan livsnödvändig infrastruktur. Vi vill stoppa den slösaktiga penningrullningen i EU. Om jordbrukspolitiken åternationaliseras och regionalstöden bantas skulle skattebetalarnas avgift till EU minskas rejält. De pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt, till exempel för att rusta upp sjukvården och annan offentlig verksamhet.

Vi vill riva Fästning Europa
Fästning Europa får allt högre murar. Ett exempel är EU:s beslut att människor, däribland barn, som inget annat gjort än att de tagit sig in i EU, kan hållas i fängelseliknande förvar i upp till 18 månader innan de utvisas. Regering och riksdag får inte gömma sig bakom EU i asyl- och flyktingfrågor. Civilkurage krävs av svenska politiker för att stoppa denna utveckling. Är vi inte beredda att ta vårt ansvar gynnar det bara de riktigt mörka krafterna. Vänsterpartiet arbetar därför aktivt för att humanisera EU:s asyl- och flyktingpolitik så att varje människa inom EU tillerkänns sina mänskliga rättigheter oavsett ursprung eller medborgerlig status. Mot cyniska förslag om särbehandling och hårdare tag ställer vi en inkluderande politik, där arbete, bostad, utbildning och vård är allas lika rättigheter. Vänsterpartiet kräver, liksom en mängd folkrörelser och fackföreningar i Syd, att EU upphör med sin utpressning av svaga regeringar och utnyttjande av konflikter för att gynna europeiska företag. Vi vill se en handel på rättvisa villkor med respekt för fattiga människors ekonomiska och sociala rättigheter och som är miljömässigt hållbar.

Vi välkomnar ett utökat och bättre samordnat internationellt samarbete för att bekämpa grov internationell brottslighet som människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. EU är ett alltför begränsat område för att kunna arbeta effektivt med de här frågorna. Därför bör arbetet ledas av Interpol i nära samverkan med de nationella polismyndigheterna.

Vi säger nej till Nato och EU-armé
Vänsterpartiet kommer att fortsätta att bekämpa EU:s militarisering. EU ska inte vara en militär försvarsallians, och Sverige ska inte medverka i en gradvis anpassning till Nato. Sverige ska ha ett eget försvar. Om svensk trupp ska delta i internationella insatser ska dessa vara beslutade och ledas av FN. Sveriges riksdag ska vid varje enskilt tillfälle fatta beslut om en sådan insats. Vi vill se en utrikespolitik där solidariteten med tredje världen sätts främst, där fred och nedrustning är ledstjärnor och där de små ländernas rätt till självbestämmande garanteras.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *